Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Irländsk röd setterföreningen, org nr 802533-9451, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida kunskap om rasen, bevaka och arbeta med betydande frågor av allmänt intresse för ägare av irländsk röd setter samt arrangera tävlingsverksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens verksamhet
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Utbildningar arrangerade av föreningen
  • Kontakt med medlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som inom verksamheten.

 

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemsskap Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)