Årsmöte

*******************************************************************

Årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad.

Kallelse till Årsmöte jämte dagordning skall utfärdas av styrelsen och skall kungöras i medlemstidningen eller genom utskick till samtliga medlemmar samt på föreningens hemsida på Internet senast 30 dagar före mötet.

Fullbetalande medlem i föreningen äger rösträtt vid Årsmöte. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

A Justering av röstlängd
B Val av ordförande för mötet
C Val av sekreterare för mötet
D Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
E Fråga om godkännande av kallelseförfarandet
F Fastställande av dagordning
G Föredragning av föregående års verksamhetsberättelse
H Föredragning av revisionsberättelse över föregående års räkenskaper
I Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
J Val av styrelse
K Val av revisorer
L Val av valberedning
M Omedelbar justering av punkterna J, K och L
N Fastställande av medlemsavgift
O Motioner
P Presentation och fastställande av budget för året
Q Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipage på av föreningen instiftade listor
R Fastställande av två domare till kommande års Valp-Junior och Unghundsdagar
S Övriga frågor

Extra ordinarie årsmöte
Extraordinarie årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna, eller minst 10% av föreningens medlemmar.

Begäran om Extraordinarie årsmöte skall tillställas styrelsen skriftligen med angivande av vilken fråga som skall behandlas samt med förslag om datum, tid och plats.

Vid extra ordinarie årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angivits i kallelsen till mötet.

Motion
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen inges till styrelsen senast 21 dagar före årsmöte.

Motion skall presenteras på föreningens hemsida på Internet senast 14 dagar före Årsmöte.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till Årsmötet för avgörande.