VARMT VÄLKOMNA PÅ ISF’S ÅRSMÖTE

Årsmötet 2021 kommer att hållas digitalt via Teams.
Datum: 2021-04-28
Tid: 19.00
För att kunna delta på årsmötet 2021-04-28 via webben så föranmäler man sig till:
styrelse@isfsidan.se
Senaste dagen för anmälan är 2021-04-23.

Man kommer att få en kallelse med en länk via mail. Den tjänst vi använder oss av heter Teams.
Det går att ansluta till mötet utan att installera Teams.
Vi kommer att starta mötet kl.18.30, så att man har gott om tid att få tekniken att fungera.
Se till att ljud och mikrofon fungerar.
Det går bra att ringa Mattias Bornholm på 070-3256080 för att få hjälp.
Glöm inte att medlemsavgiften måste vara betald för att få deltaga.
Motioner måste inkomma till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet.
Deltagande på mötet krävs för att få rösta.

Dagordning
§1 Justering av röstlängd
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om godkännande av kallelseförfarandet
§6 Fastställande av dagordning
§7 Föredragning av verksamhetsberättelse för 2020
§8 Föredragning av revisionsberättelse för 2020
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av styrelse
Ordförande, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Suppleant, mandatperiod 2 år
§11 Val av två revisorer, mandatperiod ett år
§12 Val av valberedning, tre ledamöter, mandatperiod ett år
§13 Omedelbar justering av §§ 10 – 12
§14 Fastställande av medlemsavgift
§15 Motioner *
§16 Förslag till ändring av stadgar **
§17 Presentation och fastställande av budget för 2021
§18 Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipage på av föreningen instiftade listor
§19 Fastställande av domare till kommande års Valp-, Junior- och Unghundsdag
§20 Övriga frågor

* Inga motioner har inkommit till styrelsen
** Förslag till ändringar av stadgar — LÄS HÄR —