Stadgar för Irländsk Röd Setterförening (ISF)

Stadgar för Irländsk Röd Setterförening

§1 Föreningens namn skall vara Irländsk Röd Setterförening (ISF).

§2 Föreningens ändamål skall vara att på ideell basis väcka intresse för irländsk röd setter, sprida kunskap om rasen, bevaka och arbeta med betydande frågor av allmänt intresse för ägare av irländsk röd setter samt att arrangera tävlingsverksamhet.

Organisation

§3 Föreningens högsta beslutande organ skall vara Årsmötet.

§4 Årsmötet skall besluta om tillsättning av styrelse samt övriga centrala funktioner för föreningen enligt nedan.

§5 Föreningen skall lokalt i landet organiseras i Lokalområden vilka skall vara underordnade föreningens beslut.

Medlemskap och avgifter

§6 Medlemskap kan vinnas av fysisk person. Rösträtt vid föreningens möten tillfaller närvarande medlem.

§7 Fullbetalande medlem skall erlägga hel medlemsavgift för 12 månader.

Familjemedlemskap kan vinnas av medlem av samma hushåll som fullbetalande medlem.
Familjemedlem skall erlägga halv avgift för 12 månader.

§8 Medlem äger rätt att deltaga i av föreningen såväl centralt som lokalt arrangerade aktiviteter och tävlingar.

För deltagande i tävlingsverksamhet med valp, enligt vid varje tillfälle gällande definition, krävs ej medlemskap.

§9 Medlem av föreningen äger rätt att till styrelsen föreslå domare för kommande års utställningar.

§10 Medlem av föreningen är valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen.

§11 Medlem i föreningen skall följa föreningens stadgar.

§12 Medlemskap upphör att gälla då medlem begär utträde ur föreningen, ej inom föreskriven tid erlägger sin medlemsavgift eller utesluts ur föreningen.

Hedersmedlemskap

§13 Till hedersmedlem i föreningen kan väljas person som särskilt främjat föreningens syfte och intressen.

§14 Envar medlem av föreningen äger rätt att till styrelsen föreslå hedersmedlem. Förslaget skall vara styrelsen tillhanda 30 dagar före årsmöte.

§15 Årsmötet skall under punkten Övriga ärenden fatta beslut i fråga om hedersmedlemskap. För beslut om hedersmedlemskap krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av rösterna vid mötet.

Uteslutning och avstängning

§16 Medlem i föreningen som uteslutits ur Svenska Kennelklubben eller förening inom Svenska Kennelklubbens organisation skall uteslutas ur föreningen.

§17 Medlem som uppenbarligen motarbetat föreningens ändamål och eller allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas ur föreningen i minst två år.

§18 Medlem som uppträtt grovt osportsligt, hotfullt eller brottsligt mot annan medlem eller funktionär vid av föreningen arrangerad verksamhet eller via sociala medier, kan uteslutas eller avstängas från föreningens verksamhet under en period om 6-18 månader.

§19 Beslut om avstängning eller uteslutning fattas av föreningens styrelse sedan samtliga styrelsens ledamöter beretts tillfälle att ta del av och yttra sig i ärendet. Vid sådant beslut tillämpas ett majoritetsförfarande.

§20 Fråga om avstängning eller uteslutning får inte avgöras förrän medlem beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Yttrandetiden skall vara minst 14 dagar.

§21 I beslut om avstängning eller uteslutning skall anges skälen för beslutet, den tid avstängningen/uteslutningen gäller samt hur beslutet kan överklagas.

§22 Styrelsens beslut om avstängning eller uteslutning kan överklagas. Överklagan skall göras skriftligen inom tre veckor från att beslutet om avstängning eller uteslutning kommit den berörde tillhanda.

§23 Årsmötet skall inom fyra månader från att klagotiden gått ut ta upp överklagandet till avgörande.

§24 Person som uteslutits ur föreningen kan åter vinna medlemskap efter skriftlig ansökan till styrelsen.

Årsmöte

§25 Årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad.

§26 Kallelse till Årsmöte jämte dagordning skall utfärdas av styrelsen och skall kungöras i medlemstidningen eller genom utskick till samtliga medlemmar samt på föreningens hemsida på Internet senast 30 dagar före mötet.

§27 Fullbetalande medlem i föreningen äger rösträtt vid Årsmöte.

§28 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma

A Justering av röstlängd

B Val av ordförande för mötet

C Val av sekreterare för mötet

D Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

E Fråga om godkännande av kallelseförfarandet

F Fastställande av dagordning

G Föregående års verksamhet
a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk berättelse

H Föredragning av revisionsberättelse över föregående års förvaltning

I Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

J Val av styrelse enligt följande:
• Ordförande på två år väljs ojämnt år
• Kassör på två år väljes jämnt år
• 3 ledamöter på 2 år väljs jämnt år
• 2 ledamöter på två år väljs ojämnt år
• 2 suppleanter väljs på ett år

K Val av revisorer

L Val av valberedning

M Omedelbar justering av punkterna J, K och L

N Fastställande av medlemsavgift

O Motioner

P Presentation och fastställande av budget för året

Q Årsmötet presenterar vinnande hundar/ekipage på av föreningen instiftade listor

R Fastställande av två domare till kommande års Valp-Junior och Unghundsdagar

S Övriga frågor

Extra ordinarie årsmöte

§29 Extraordinarie årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna, eller minst 10% av föreningens medlemmar.

§30 Begäran om Extraordinarie årsmöte skall tillställas styrelsen skriftligen med angivande av vilken fråga som skall behandlas samt med förslag om datum, tid och plats.

§31 Vid extra ordinarie årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angivits i kallelsen till mötet.

Motion

§32 Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen inges till styrelsen senast 21 dagar före årsmöte.

§33 Motion skall presenteras på föreningens hemsida på Internet senast 14 dagar före Årsmöte.

§34 Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till Årsmötet för att tillstyrkas eller avslås.

Styrelse

§35 Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, Ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande samt 3 övriga ledamöter och två suppleanter. Vid styrelsens konstituerande möte utses sekreterare och vice ordförande.

§36 Ordförande och kassör skall tillsättas åren efter varandra. Ledamöter och suppleanter skall tillsättas med halva antalet årligen.

§37 Mandatperioden för förtroendevalda till styrelsen skall vara två år

Styrelsemöte

§38 Styrelsen skall hålla minst fyra möten per år.

§39 Vid möte skall protokoll föras över beslut som fattas.

§40 Styrelsens protokoll skall sändas till ansvariga i samtliga aktiva Lokalområden.

§41 Kallelse till styrelsemöte görs av ordförande eller vice ordförande. Till styrelsemöte skall samtliga ledamöter och suppleanter kallas. Till möte kan annan person inbjudas och adjungeras för visst ärende. Denna äger ej rösträtt vid avgörande av fråga.

§42 Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter och suppleanter blivit kallade till mötet och minst fyra röstberättigade är närvarande vid mötet.

§43 Som styrelsens beslut gäller den mening som biträtts av majoriteten av de röstberättigade. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens mening.

Styrelsens åligganden

§44 Det åligger styrelsen att tillse att föreningens räkenskaper förs och att de årligen sammanställs till bokslut samt att medlemsregister förs.

§45 Det åligger styrelsen att tillsätta de kommittéer som anses nödvändiga för föreningens verksamhet. Kommitté skall arbeta på styrelsens uppdrag utifrån av styrelsen angivna riktlinjer. Styrelsen skall fatta beslut utifrån av kommitté utarbetat underlag. Styrelsen kan vid behov tillsätta en kommitté för att genomföra Valp-, Junior och Unghundsdagen och en PR-kommitté.

§46 Det åligger styrelsen att centralt samordna föreningens tävlingsverksamhet samt att tillse att föreningens tävlingsreglemente efterlevs. För dessa ändamål skall styrelsen tillsätta en tävlingskommitté vilken skall bestå av minst tre personer. TK ska behandla förslag på utställningar samt domare till dessa för att underställas styrelsen för beslut. Vid dessa beslut skall representant för TK adjungeras och vara föredragande.

§47 Det åligger styrelsen att ge ut en föreningstidning och eller årsbok samt att publicera en hemsida på Internet. För dessa ändamål skall styrelsen tillsätta en redaktion vilken skall bestå av minst tre personer. Redaktionen skall sammanställa material och skall säkerställa utgivningen.

§48 Det åligger styrelsen att verka för att inspirera, främja och följa lokalområdena i deras verksamhet.

§49 Det åligger styrelsen att verka för att skapa och upprätthålla goda relationer till andra hundorganisationer inom och utom Sverige.

Revision

§50 Föreningens revisorer skall årligen granska föreningens räkenskaper.

§51 Räkenskaperna skall tillställas revisorerna senast 31 januari året efter bokslutsåret.

§52 Revisorernas granskning samt revisionsberättelse skall tillställas styrelsen senast 30 dagar före Årsmöte.

Lokalområden

§53 Lokalområden (LO:n) kan efter beslut av föreningens styrelse organiseras på platser i landet där medlemmarna så önskar. Styrelsen har då i uppgift att aktivt stödja och delta i LO:ts uppbyggnad och verksamhet.

§54 LO:n skall arrangera aktiviteter för medlemmarna och äger rätt att ansöka till styrelsen om att få anordna tävlingsverksamhet i enlighet med föreningens tävlingsreglemente.

§55 Till ansvarig för LO:t skall områdets medlemmar utse en LO-ansvarig. LO:t utser övriga funktionärer de finner nödvändiga för LO:ts verksamhet.

§56 LO-ansvarig skall årsvis inrapportera till styrelsen aktuella kassamedel samt under året genomförd verksamhet.

§57 LO kan vara passivt i fem år. LO:ts bankmedel skall under passivtiden förvaras av föreningens styrelse.

§58 LO kan återaktiveras på begäran av medlem inom LO:t. Medlemmen äger då rätt att kvittera ut LO:ts kassa efter att under ett år bedrivit verksamhet. Som ett uppstarts belopp kan styrelsen bevilja ekonomiskt bidrag.

§59 För det fall att LO varit passivt i fem på varandra följande år skall LO.t upplösas.

§60 LO kan på begäran från LO-ansvarig upplösas utan föregående passivtid. Övriga medlemmar inom LO:t skall beredas möjlighet att inom tre månader överta ansvaret för LO:t varvid upplösning ej skall ske.

§61 Beslut om upplösande av LO fattas av föreningens styrelse. Vid upplösande tillfaller LO:ts kassa i dess helhet föreningen om inte styrelsen beslutar annat.

Protokollföring

§62 Vid Årsmöte, styrelsemöte och kommittémöte skall föras protokoll.

§63 Protokoll skall undertecknas av ordförande, sekreterare och minst en justeringsman.

§64 Samtliga protokoll skall tillsändas styrelsen och arkiveras.

Arkivering

§65 Samtliga protokoll och beslutsunderlag skall arkiveras.

§66 Ansvarig för arkivering skall vara styrelsens sekreterare.

Stadgeändring

§67 Envar fullbetalande medlem av föreningen äger rätt att föreslå ändring av föreningens stadgar.

§68 Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte.

Minst en månad skall förflyta mellan mötena. Beslutet om stadgeändring ska ske med två tredjedels majoritet.

Upplösande av föreningen

§69 Beslut om föreningens upplösande skall fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande Årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

§70 Vid föreningens upplösande skall föreningens tillgångar skänkas till rasbefrämjande ändamål i enlighet med beslut fattat vid ovan nämnda Årsmöten.