Ögondefekter och ögonsjukdomar

  • Det finns inget bekämpningsprogram av beskrivna eller andra ögonsjukdomar för Irländsk Röd Setter.

Information om PRA (rcd4) LOPRA

Rcd4 står för Rod Cone Degeneration, och är en variant av PRA som innebär att hundar som insjuknar kan bli blir blinda i relativt ung ålder. Det uppskattas att mellan 30 och 40 % av alla irländska settrar bär på genen som kan framkalla denna PRA-variant.

Arvgången är recessiv och hundarna delas upp i tre grupper beroende på testresultatet.

Fri/Clear Denna hund har två normala gener och kommer aldrig att själv insjukna och lämnar EN normal gen till sina avkommor. Den här hunden kan paras med alla, oberoende av genstatus, utan att producera avkommor som insjuknar.

Anlagsbärare/Carrier Har en korrekt och en defekt gen. Den här hunden bör enbart paras med hundar som är fria för att undvika att avkommorna insjuknar. Valpar födda efter två fria föräldrar kommer att (precis som då det gällde CLAD) enbart producera genetiskt fria avkommor. Väljer man till exempel att para en drabbad hund med en hund som är fri, gäller det att DNA-testa de valpar som är tänkta att gå i avel.

Med andra ord är rcd4 tämligen enkel att undvika. Detta förutsätter dock att allt avelsmaterial DNA-testas.

  • Drabbad/Afflicted: Den här hunden har två defekta gener.
  • Anlagsbärare: Den hunden har en defekt gen och en normal.
  • Fri: Den här hunden har två normala gener.

Parningsschema:

Drabbad + Fri = 100 % Anlagsbärare
Drabbad + Anlagsbärare = 50 % Drabbade, 50 % Anlagsbärare
Anlagsbärare + Fri = 50% Anlagsbärare, 50% Fria
Anlagsbärare + Anlagsbärare = 25% Drabbade, 50% Anlagsbärare, 25% Fria
Fri + Fri = 100% Fria

Notera att då man parar en anlagsbärare blir inte utfallet alltid enligt parningsschemat.

Animal Health Trust i England har tagit fram ett DNA- test. Först kom det för Gordon setter sen för Irländarna. Testet blev tillgängligt den första augusti 2011 och man kan av de svar som kommit klart visa att det beräknade antalet som är bärare, d.v.s. 30-40%, verkar stämma.

Resultaten från testade hundar finns publicerade på South East Of Englands hemsida.

http://www.seisc.co.uk/pra-rcd4

Förutom de Engelska hundarna så hittar man här hundar från Europa samt nu även USA. Vi har i mångt och mycket liknande stamtavlor på de svenska hundarna så uppskattningsvis är antalet anlagsbärare lika många här.

Vill man ha med sin egen hund på listan så mailar man en kopia på sitt Certificat till:

kenn-slo@ntworld.com

Man hittar också testade hundar på engelska The Kennelclub men den listan uppdateras enbart en gång i månaden och innehåller enbart engelska hundar eller hundar med ett ATC nummer samt hundar som erhållit ett studbook number.

http://www.thekennelclub.org.uk/cgi-bin/item.cgi?id=3915&d=pg_dtl_art_news&h=242&f=0

Hur gör man för att testa?

Gå in på:

https://secure.ahtdnatesting.co.uk/news/9
Beställ så många kit du vill ha, skriv i chipnummer, namn osv. Betala online, 48 pund per hund, kitet kommer med posten. Bruksanvisning på svenska och engelska medföljer. Det är ett enkelt salivprov som man borstar fram från kindens insida. Följ anvisningar, posta och vänta ett par veckor. Testet kan utföras av hundägaren själv eller av veterinär.

SISK:s avelsråd har beslutat att det i dagsläget inte är aktuellt med ett hälsoprogram avseende Late Onset PRA.
Se SISK:s rekommendationer HÄR.

ISF:s styrelse har beslutat att upprätta ett frivilligt register över testade hundar. Resultatet skickas in till: isfveterinaren@isfsidan.se

***************************************************************

Ögondefekter och ögonsjukdomar som har konstateras hos Irländsk röd setter mellan åren 2000-01-01 – 2010-12-31

Läs mer på Anomalex – SKK

Corneadystrofi – Inlagring av fettkristaller (ofta kolesterol) i form av en gråvit grumling i hornhinnan, ofta på båda ögonen. Påverkar knappast synen och kan ibland försvinna spontant. Kan vara ärftligt då vissa raser har högre frekvens.

Katarakt – är den medicinska termen för grå starr och innebär att ögats lins grumlas. Detta kan uppstå när som helst under hundens liv. Katarakten kan uppstå i olika delar av ögat och är därför namngivna därefter.

Bakre Polär Katarakt (BP) – Grumling i bakre centrala delen av linsen vilket kan orsaka sämre syn. Ärftlig, men arvsgången ej klarlagd, troligtvis dominant med ofullständig penetrans.

Främre Y-sömskatarakt – små punktformade katarakter i Y- sömmen. Brukar öka i antal med åren men orsakar ingen sämre syn.

Total Katarakt – Hela linsen är grumlig och ögat är blint. Om båda ögonen har total katarakt är hunden blind.

Icke ärftlig Katarakt – orsakerna kan vara virussjukdomar hos den dräktiga tiken, ämnesomsättningsrubbningar, ögonskada från t ex. en kvist, infektioner och bristsjukdomar.

Övre partiell katarakt (ÖP) – Innebär klassifiering av de typer av katarakt som inte passar in på de ovanstående.

Phtvl/Phpv – är en förändring på linsens bakre yta och kan leda till katarakt. Orsakas av ett avbrott i den normala tillbakabildningen av blodkärl i linsen i fosterstadiet. Detta innebär Phtvl/Phpv kan ses hos valpar genom ögonlysning. Phtvl/phpv klassificeras i olika grader, från Grad 0 som är normal syn till och med Grad 3-6. Den lindrigaste formen är Grad 1 som visar små bruna fläckar på bakre linskapseln, detta påverkar inte synen. Grad 2 leder ofta till katarakt. Grad 3-6 är den allvarligare formen och ger mer allvarliga förändringar. Sjukdomen är medfödd och ärftlig.

PPM (persisterande pupillmembran) – är en abnormitet då rester av pupillmembranet (en vävnad som täcker pupillen under fosterstadiet) finns kvar. Resterna består av tunna trådar som utgår från iris.

Iris-iris är en lindrigare variant där tunna trådar går från en del av iris till en annan, påverkar inte synen.

Iris-cornea (hornhinna) betyder att trådarna går från iris till hornhinnan vilket leder till en grumling som kan orsaka sämre syn.

Iris-lins innebär att trådarna går från iris till linsen, varav en grumling (katarakt) uppstår vilket kan orsaka sämre syn.

Retniopati – är ett samlingsbegrepp och betyder ”sjukdom i näthinnan”. Retniopati kan vara; sannolikt ej ärftligt, sannolikt ärftligt, PRA-liknande och bara retniopati. PRA är en form av retinopati som har ett specifikt förlopp med specifika symtom och har därför fått ett eget namn.

  • Retinopati, sannolikt ej ärftlig, ex. inflammatoriska förändringar.
  • Retinopati, sannolikt ärftlig, förändringar liknar inte typisk PRA men uppträder i ökad frekvens hos vissa raser.
  • Retinopati, PRA-liknande, ser ut som PRA, men i raser där PRA inte är känd.
  • Retinopati, diagnos för förändringar som inte passar in i någon av de andra diagnoserna.

Total Retinal Dysplasi (RD)
Medfödd kraftig missbildning av näthinnan. Valpar föds i regel blinda. Det finna två helt olika former av retinal dysplasi. De betecknas (total) retinal dysplasi (TRD)samt fokal eller multifokal RD (MfRD).Läs mer!

Näthinneveck –

är ett fåtal små veck eller enstaka större veck i andra delar av näthinnan. Det är mängden av förändringar och var de finns som avgör om diagnosen blir multifokal retinal dysplasi eller näthinneveck. Näthinneveck hos valpar kan ibland växa bort. Näthinneveck kan förekomma slumpmässigt och alla är inte säkert ärftliga.

PRA (Progressiv Retinal Atrofi ) är ett samlingsnamn för en typ av besläktade ärftliga ögonsjukdomar vilket drabbar ett flertal raser. Hos hundar med PRA sker en successiv förtvining av näthinnan och dess synceller tills hunden slutligen blir helt blind. Det finns ingen bot eller behandling av sjukdomen, men den är varken smittsam eller dödlig och hunden känner ingen smärta. Sjukdomen är dokumenterat enkel recessiv.

Minst 10 former av PRA är kända hos hund. PRA förekommer hos många hundraser och även hos katt. Första sjukdomstecknet är ofta att mörkerseendet försämras. PRA debuterar i olika åldrar, men det vanligaste är från tre år och uppåt.

Exempel på felaktiga ögonlockställningar

Entropion – Inåtrullade ögonlock, kan orsaka irritation i ögat. Tillståndet är ofta smärtsamt och kan leda till komplikationer i hornhinnan med nedsatt synförmåga som följd. De flesta fall av entropion beror ytterst på anatomiska avvikelser i huvudets utformning. Dokumentation saknas dock om eventuell ärftlighet och arvsgång.

Ektropion – Nedre ögonlocket är utåtvikt som känns lätt igen då ögats slemhinna är synlig.

***********************************************************************************************

Stationary Night Blindness – läs mer!

Statistik

Officiell data, SKK gamla protokollet

Officiell data, SKK nya protokollet

Inofficiell data LOPRA (rcd4)