Varmt välkomna på ISF´s ÅRSMÖTE

Lördagen 27 april 2019
Plats: ABB Arena,Västerås (SKK Västmanlands utställning)
Tid: ca 45 minuter efter avslutad rasbedömnning

Dagordning
§1 Justering av röstlängd
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om godkännande av kallelseförfarandet
§6 Fastställande av dagordning
§7 Föredragning av verksamhetsberättelse för 2018
§8 Föredragning av revisionsberättelse för 2018
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av styrelse
Ordförande, mandat period 2 år
Ledamot, mandat period 2 år
Ledamot, mandat period 2 år
Suppleant, mandat period 2 år
§11 Val av två revisorer, mandatperiod ett år
§12 Val av valberedning, tre ledamöter, mandatperiod ett år
§13 Omedelbar justering av §§ 10 – 12
§14 Fastställande av medlemsavgift
§15 Motioner
§16 Presentation och fastställande av budget för 2019
§17 Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipage
på av föreningen instiftade listor
§18 Fastställande av domare till kommande års Valp-, Junior- och Unghundsdag

Vid frågor eller mer information, kontakta Carina Nilsén 070-2457181 eller Lena Stenfelt 070-5893083

Enligt ISFs stadgar ska ett årsmöte hållas årligen före utgången
av april månad. Motioner måste vara inkomma till styrelsen senast
21 dagar före årsmötet. Fullbetalande medlem i föreningen äger
rösträtt vid årsmötet.