Varmt välkomna på ISFs ÅRSMÖTE

Årsmötet 2020 kommer att hållas digitalt via Teams.
Datum: 2020-09-05
Tid: 14.00
För att kunna delta på årsmötet 2020-09-05 via webben så föranmäler man sig till:
styrelse@isfsidan.se
Senaste dagen för anmälan är 2020-09-01.

Man kommer att få en kallelse med en länk via mail. Den tjänst vi använder oss av heter Teams.
Det går att ansluta till mötet utan att installera Teams.
Vi kommer att starta mötet kl.13.00, så att man har gott om tid att få tekniken att fungera.
Se till att ljud och mikrofon fungerar.
Det går bra att ringa Mattias Bornholm på 070-3256080 för att få hjälp.
Glöm inte att medlemsavgiften måste vara betald för att få deltaga.
Deltagande på mötet krävs för att få rösta.

Dagordning
§1 Justering av röstlängd
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om godkännande av kallelseförfarandet
§6 Fastställande av dagordning
§7 Föredragning av verksamhetsberättelse för 2019
§8 Föredragning av revisionsberättelse för 2019
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av styrelse
Vice ordförande, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Ledamot, mandatperiod 2 år
Suppleant, mandatperiod 2 år
§11 Val av två revisorer, mandatperiod ett år
§12 Val av valberedning, tre ledamöter, mandatperiod ett år
§13 Omedelbar justering av §§ 10 – 12
§14 Fastställande av medlemsavgift
§15 Motioner
§16 Presentation och fastställande av budget för 2020
§17 Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipage
på av föreningen instiftade listor
§18 Fastställande av domare till kommande års Valp-, Junior- och Unghundsdag